Zonder gegevens kunnen wij je niet helpen. Wij vragen alleen gegevens die we nodig hebben voor het behandelen van jouw zaak.

Welke gegevens we vragen en waarvoor wij deze nodig hebben lees je hieronder. Ook kan je hier onder andere lezen hoelang we je gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 juni 2019.

1. Voor welke doelen verwerken wij jouw gegevens?

SRK Rechtsbijstand verleent rechtshulp op basis van een rechtsbijstandverzekering. Jouw verzoek om rechtshulp wordt door ons beoordeeld aan de hand van polisvoorwaarden. Als wij rechtshulp verlenen op basis van de verzekering, verzorgen wij dat alleen met onze eigen medewerkers, waaronder advocaten in dienstbetrekking.

SRK Rechtsbijstand vindt het van groot belang behoorlijk en zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Niet alleen omdat de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) dat eist, maar voor SRK Rechtsbijstand is vertrouwelijkheid en geheimhouding één van de kernwaarden bij het verlenen van rechtshulp aan jou. Het verlenen van rechtshulp vormt het belangrijkste doel van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Het uitvoeren en nakomen van de verzekeringsovereenkomst
SRK Rechtsbijstand voert de rechtsbijstandverzekering uit en komt daarmee de verplichtingen van jouw verzekeraar ten opzichte van jou na. De verzekeraar verstrekt SRK Rechtsbijstand voor dat doel gegevens over jouw verzekering, zoals de ingangsdatum, alle voorwaarden en je klantgegevens. Dat is nodig om te kunnen beoordelen of jij verzekerd bent en of je een beroep op de polis kunt doen.

SRK Rechtsbijstand verstrekt omgekeerd een zeer beperkt aantal gegevens aan jouw verzekeraar. Het gaat om de datum waarop je een zaak hebt gemeld, of de zaak loopt of is afgerond, het rechtsgebied en/of soort zaak en de kosten die SRK Rechtsbijstand intern en/of extern voor de zaak heeft gemaakt.
Deze informatie mag de verzekeraar uitsluitend gebruiken voor rendementsbeheer, het voldoen aan de eisen van hun wettelijke toezichthouders en ter voorkoming en bestrijding van fraude.

Deze uitwisseling van informatie over en weer is noodzakelijk voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Bij melding van een nieuwe zaak kan SRK Rechtsbijstand het bestand raadplegen, om te onderzoeken of er sprake is van individuele afspraken naar aanleiding van eerdere meldingen. Ook kan SRK Rechtsbijstand nagaan of er meer zaken in behandeling zijn die betrekking hebben op dezelfde polis, klant, situatie of tegenpartij. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om behandeling van zaken samen te voegen, om te voorkomen dat SRK Rechtsbijstand tegengestelde belangen behartigt en om misbruik of fraude te voorkomen.

Het verlenen van rechtshulp
Iedere advocaat/rechtshulpverlener is verplicht om alles wat hij over jou en je zaak weet geheim te houden. Dit is bepaald in de gedragsregels voor advocaten.

Voor andere medewerkers en mediators van SRK Rechtsbijstand geldt hetzelfde. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De gegevens die jij aan SRK Rechtsbijstand verstrekt worden alleen gebruik voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt, namelijk het verstrekken van advies, het verlenen van rechtshulp of mediation in jouw zaak.

Als SRK Rechtsbijstand je helpt, worden gegevens, waaronder jouw persoonsgegevens, in overleg met jou en op basis van jouw toestemming gedeeld met de tegenpartij, zijn/haar advocaat of derden, zoals experts. Natuurlijk alleen als dat nodig en in jouw belang is.

2. Waar komt informatie vandaan?

De meeste informatie verstrek je zelf, omdat je het beste op de hoogte bent van jouw eigen zaak. Soms is het nodig om informatie op te vragen bij bijvoorbeeld een arts, een instantie of een getuige. Dat gebeurt dan in overleg met jou. Soms wordt ook informatie uit openbare bronnen verzameld, zoals registers of media.

Als klant van SRK Rechtsbijstand ontvang je de informatie die SRK Rechtsbijstand over jou verzamelt ook zelf. De informatie wordt immers verzameld om jou te kunnen adviseren en/of bij te staan in een juridisch geschil.

Uitgangspunt is dus dat jij over dezelfde informatie over jezelf beschikt, als SRK Rechtsbijstand. In bijzondere situaties kan dat anders zijn, bijvoorbeeld als er een geschil tussen jou en SRK Rechtsbijstand ontstaat. Dit geldt ook voor interne documenten die niet onder het inzagerecht vallen, zoals interne notities, analyses, collegiaal advies en telefoonnotities.

3. Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, mogen alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt. In de meeste gevallen gaat het om medische informatie, bijvoorbeeld in zaken over letselschade of arbeidsongeschiktheid. Medische gegevens zijn dan nodig als bewijs in een zaak, bijvoorbeeld om vast te stellen welke klachten en beperkingen zijn ontstaan.

SRK Rechtsbijstand gebruikt hiervoor een medische machtiging. Je geeft daarmee toestemming aan jouw arts of behandelaar om medische informatie te verstrekken aan (de medisch adviseur van) SRK Rechtsbijstand.
In veel zaken, bijvoorbeeld letselzaken, verzamelt de medisch adviseur de medische informatie. De medisch adviseur adviseert daarna jouw advocaat of rechtshulpverlener.
In bepaalde zaken krijgt jouw advocaat of rechtshulpverlener zelf de beschikking over medische stukken. In alle gevallen wordt medische informatie vertrouwelijk behandeld en voorgelegd aan de medisch adviseur als advies nodig is.

In sommige zaken heeft een werkgever medisch bewijs nodig over een medewerker. Bijvoorbeeld als een werkgever loon heeft doorbetaald en daarvoor schadevergoeding kan vragen bij een aansprakelijke partij. In die gevallen krijgt de werkgever niet zelf de medische informatie. Als SRK Rechtsbijstand een werkgever bijstaat, beoordeelt de medisch adviseur van SRK Rechtsbijstand de medische gegevens. De werkgever krijgt wel informatie over de haalbaarheid van de zaak, maar niet over de medische achtergrond hiervan.

In alle zaken geldt dat jouw advocaat of rechtshulpverlener je altijd op de hoogte houdt van wat er gebeurt met jouw medische informatie.

4. Verwerking van persoonsgegevens van anderen dan klanten

In veel zaken worden ook gegevens van derden verwerkt, zoals getuigen of familieleden, een tegenpartij bij het geschil of een deskundige. Vaak is een derde actief betrokken en weet hij of zij dat SRK Rechtsbijstand persoonsgegevens verwerkt. Dat is bijvoorbeeld het geval als een getuige een verklaring aflegt, of als een familielid helpt bij de zaak.

Soms ook worden gegevens verwerkt, zonder dat degene zelf het weet. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als namen van getuigen zijn opgenomen in een proces-verbaal, of als namen van collega’s worden vermeld in een arbeidsrechtelijk geschil. Deze gegevens zijn soms niet nodig, of pas later nodig als bijvoorbeeld bewijs moet worden geleverd. Tot die tijd worden zulke gegevens alleen bewaard.

Persoonsgegevens als deze mogen door SRK Rechtsbijstand worden verwerkt (ook bewaard) als dat in het gerechtvaardigd belang van de klant is. Als het om bijzondere persoonsgegevens gaat (zoals medische gegevens) mag dat, als dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering van onze klanten.

In de meeste gevallen weet een betrokken derde (klant, expert, tegenpartij, netwerkadvocaat e.d.) dat SRK Rechtsbijstand zijn of haar persoonsgegevens verwerkt. Dan is er contact in het kader van de dossierbehandeling en is ook bekend wat daarvan het doel is.

Als iemand niet weet dat SRK Rechtsbijstand persoonsgegevens van hem of haar verwerkt, is dat omdat het niet in het belang is van de klant om die informatie te delen. In dat geval valt die informatie onder het beroepsgeheim van de advocaten, rechtshulpverleners en overige medewerkers van SRK Rechtsbijstand.

5. Misbruik, fraude en ontoelaatbaar gedrag

SRK Rechtsbijstand verwerkt ook persoonsgegevens ter voorkoming en bestrijding van misbruik, fraude en ontoelaatbaar gedrag, zoals het dreigen met of uitoefenen van (verbaal) geweld.

In het bijzonder kunnen gegevens worden verwerkt met als doel gebeurtenissen te analyseren, feiten vast te leggen, schade of nadeel voor SRK Rechtsbijstand, betrokkene zelf en derden te voorkomen.

In voorkomende gevallen kan SRK Rechtsbijstand persoonsgegevens delen met politie en justitie. Dat hangt af van de aard en ernst van de gebeurtenis.
Als een gebeurtenis leidt tot een verstoorde samenwerking of onvoldoende vertrouwen, kan het zijn dat SRK Rechtsbijstand jou niet verder zal helpen. In dat geval laat SRK Rechtsbijstand dat aan je weten.

6. Bedrijfsvoering

In het kader van de bedrijfsvoering worden persoonsgegevens verwerkt via systemen en software. Jouw gegevens worden dan wel gedeeld, maar niet met het doel hier inhoudelijk kennis van te nemen. Het doel in die gevallen is bijvoorbeeld het opslaan, bewaren en toegankelijk maken van alle informatie en documenten in de vorm van een (digitaal) dossier.

Daarnaast worden gegevens door SRK Rechtsbijstand geanalyseerd in het kader van kwaliteitszorg en andere analyses die betrekking hebben op de klantvraag, klachten, dienstverlening, kosten, beveiliging, gebruik en gebruiksvriendelijkheid van de website etc.

Indien in het kader van de bedrijfsvoering derden worden ingeschakeld, spreekt SRK Rechtsbijstand met hen dezelfde eisen af als de eisen die voor medewerkers van SRK Rechtsbijstand gelden.

7. Wie hebben inzage in mijn gegevens?

De medewerkers van SRK Rechtsbijstand (voor zover nodig voor het uitoefenen van hun functie) en derden die wij inschakelen als verwerker kunnen inzage hebben in jouw gegevens. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de gedragsregels voor advocaten of de AVG.

8. Waar zijn mijn gegevens?

SRK Rechtsbijstand en haar verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Deze informatie kunt je op elk moment opvragen bij SRK Rechtsbijstand.

9. Bewaartermijn gegevens

SRK Rechtsbijstand bewaart jouw gegevens voor de tijd dat wij bezig zijn met jouw zaak. Nadat je zaak is afgerond, bewaart SRK Rechtsbijstand jouw gegevens zeven jaar. Deze termijn is gebaseerd op wettelijke verplichtingen die er op toezien dat SRK Rechtsbijstand in staat is zich te verantwoorden voor de manier waarop wij jouw zaak hebben behandeld en de kosten die daarbij zijn gemaakt. In sommige gevallen heeft SRK Rechtsbijstand of heb jij een gerechtvaardigd belang bij het langer bewaren van de gegevens. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gegevens later voor jou of voor SRK Rechtsbijstand van belang kunnen zijn in een juridisch geschil.

Een beperkte set van gegevens wordt langer bewaard, om te kunnen bepalen of er sprake is van tegengestelde belangen. Ook voor het bewaren gelden de waarborgen uit het SRK Rechtsbijstand Informatiebeveiligings- en privacybeschermingsbeleid

10. Beveiliging gegevens

Op basis van ons Informatiebeveiligingsbeleid treft SRK Rechtsbijstand zowel fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen voor de beveiliging van jouw gegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van jouw gegevens.

De website van SRK Rechtsbijstand hanteert een beveiligde verbinding (‘https://’). Informatie wordt versleuteld, zodat alleen de afzender en de ontvanger die informatie kunnen lezen. De webpagina’s waar jij jouw gegevens invult, zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. Op die manier kunnen derden niet ‘meelezen’.

SRK Rechtsbijstand zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan je melden als dat moet. SRK Rechtsbijstand verleent volledige medewerking aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens indien dit soort beveiligingsincidenten of datalekken plaatsvinden.

11. Jouw privacyrechten

De AVG geeft je het recht op: (1) inzage van jouw gegevens; (2) rectificatie (aanpassing of aanvulling) of verwijdering van je gegevens; (3) of beperking van de desbetreffende verwerking.
Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van jouw gegevens. Ook heb je het recht op dataportabiliteit: het recht om je gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor het doorgeven aan een andere organisatie.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens SRK Rechtsbijstand verwerkt, kan je een inzageverzoek doen. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

SRK Rechtsbijstand kan niet aan ieder inzageverzoek voldoen. Advocaten en rechtshulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat SRK Rechtsbijstand geen informatie uit dossiers verstrekt aan derden of tegenpartijen.

Ten aanzien van verzoeken om gegevens te verwijderen, geldt dat SRK Rechtsbijstand zulke verzoeken moet afwegen tegenover wettelijke (bewaar)plichten en andere belangen.

Al je rechten kun je uitoefenen door een verzoek te sturen naar:

SRK Rechtsbijstand, t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Oude Middenweg 17
2419 AC Den Haag

Of per e-mail naar compliance@srkrechtsbijstand.nl

De Functionaris Gegevensbescherming neemt dan binnen vijf werkdagen contact met je op om jouw verzoek te bespreken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jouzelf is gedaan kunnen wij vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs). Maak in dat geval je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen.

12. Uitschrijven

Je kunt je altijd uitschrijven voor de commerciële e-mails en nieuwsbrieven van SRK Rechtsbijstand.

13. Vragen, opmerkingen en klachten over omgang met persoonsgegevens

SRK Rechtsbijstand vindt een zorgvuldige en gedegen verwerking van persoonsgegevens belangrijk. Vragen, opmerkingen en klachten over dit onderwerp vormen een belangrijke bron voor verbetering.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, dan kun je die sturen aan onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres: compliance@srkrechtsbijstand.nl

Daarnaast heb je het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

14. Contactgegevens SRK Rechtsbijstand

Hieronder vind je het bezoek- en adres van SRK Rechtsbijstand en overige gegevens. Je kunt op elke gewenste manier contact met ons opnemen voor jouw verzoek of klacht.

Functionaris Gegevensbescherming;
Mr. Jan Bernard ter Horst
Tel: 088- 0188439
compliance@srkrechtsbijstand.nl

adres:
SRK Rechtsbijstand
Oude Middenweg 17
2419 AC Den Haag

Overige gegevens:
KvK: 75242060
W: www.srkrechtsbijstand.nl

15. Aanpassingen privacy statement

SRK Rechtsbijstand behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden. SRK Rechtsbijstand raadt je daarom aan dit privacy statement regelmatig te lezen.

Versie 1.0 juni 2019