Zonder gegevens kan SRK je niet helpen. SRK vraagt alleen gegevens die nodig zijn voor het behandelen van je zaak.

Welke gegevens SRK vraagt en waarvoor deze nodig zijn lees je hieronder. Ook kun je hieronder andere lezen hoe lang SRK je gegevens bewaart en wat je rechten zijn.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 17 oktober 2022.

1. VOOR WELKE DOELEN VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS?

SRK Rechtsbijstand (hierna: SRK) verleent rechtshulp op basis van een rechtsbijstandverzekering. Je verzoek om rechtshulp wordt door ons beoordeeld aan de hand van polisvoorwaarden. Als SRK rechtshulp verleent op basis van de verzekering, verzorgt SRK dat alleen met zijn eigen medewerkers, waaronder advocaten in dienstbetrekking.

SRK vindt het van groot belang behoorlijk en zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Niet alleen omdat de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) dat eist. Voor SRK behoren vertrouwelijkheid en geheimhouding sowieso tot haar kernwaarden bij het verlenen van rechtshulp aan jou. Het verlenen van rechtshulp vormt het belangrijkste doel bij de verwerkingen van je persoonsgegevens.

UITVOEREN EN NAKOMEN VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

SRK voert de rechtsbijstandverzekering uit en komt daarmee de verplichtingen van je verzekeraar ten opzichte van jou na. De verzekeraar verstrekt SRK voor dat doel gegevens over je verzekering, zoals de ingangsdatum, alle voorwaarden en je klantgegevens. Dat is nodig om te kunnen beoordelen of je verzekerd bent en of je een beroep op de polis kunt doen.

SRK verstrekt omgekeerd een zeer beperkt aantal gegevens aan je verzekeraar. Het gaat dan om de datum waarop je een zaak hebt gemeld, of de zaak loopt of is afgerond, het rechtsgebied of de soort zaak en de kosten die SRK intern en extern voor de zaak heeft gemaakt.

Deze informatie mag de verzekeraar uitsluitend gebruiken voor rendementsbeheer, om te voldoen aan de eisen van zijn wettelijke toezichthouders en om fraude te voorkomen of te bestrijden.

Deze uitwisseling van informatie over en weer is noodzakelijk voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Bij melding van een nieuwe zaak kan SRK dit bestand raadplegen om te onderzoeken of er sprake is van individuele afspraken naar aanleiding van eerdere meldingen. Ook kan SRK nagaan of er meer zaken in behandeling zijn die betrekking hebben op dezelfde polis, klant, situatie of tegenpartij. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om zaken samen te voegen, om te voorkomen dat SRK tegengestelde belangen behartigt of om misbruik of fraude te voorkomen.

VERLENEN VAN RECHTSHULP

Iedere advocaat is verplicht om alles wat hij over jou en je zaak weet geheim te houden. Dit is bepaald in de gedragsregels voor advocaten.

Voor rechtshulpverleners, andere medewerkers en mediators van SRK geldt hetzelfde. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De gegevens die je aan SRK verstrekt, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven, namelijk het geven van advies en het verlenen van rechtshulp of mediation in je zaak.

Als SRK je helpt, delen we gegevens - waaronder je persoonsgegevens - in overleg met jou en op basis van jouw toestemming met de tegenpartij, zijn of haar advocaat of derden zoals experts. Natuurlijk alleen als dit nodig en in jouw belang is.

2. WAAR KOMT DEZE INFORMATIE VANDAAN?

De meeste informatie verstrek je zelf omdat jij het beste op de hoogte bent van je eigen zaak. Soms is het nodig om informatie op te vragen bij bijvoorbeeld een arts, een instantie of een getuige. Dat gebeurt dan altijd in overleg met jou. Soms verzamelen we ook informatie uit openbare bronnen zoals registers of media.

Als klant van SRK ontvang je de informatie die SRK over je verzamelt ook zelf. De informatie wordt immers verzameld om je te kunnen adviseren of bij te staan in een juridisch geschil.

Uitgangspunt is dus dat je over dezelfde informatie over jezelf beschikt als SRK. In bijzondere situaties kan dat anders zijn. Bijvoorbeeld als er een geschil tussen jou en SRK ontstaat. Dit geldt ook voor interne documenten die niet onder het inzagerecht vallen, zoals interne notities, analyses, collegiaal advies en telefoonnotities.

3. BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens - zoals medische gegevens - mogen we alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming verwerken. In de meeste gevallen gaat het dan om medische informatie. Bijvoorbeeld in zaken over letselschade of arbeidsongeschiktheid. Medische gegevens zijn dan nodig als bewijs. Bijvoorbeeld om vast te stellen welke klachten en beperkingen zijn ontstaan.

SRK gebruikt hiervoor een medische machtiging. Je geeft daarmee toestemming aan je arts of behandelaar om medische informatie te verstrekken aan (de medisch adviseur van) SRK.

In veel zaken - bijvoorbeeld letselzaken - verzamelt de medisch adviseur de medische informatie. De medisch adviseur adviseert daarna je advocaat of rechtshulpverlener.

In bepaalde zaken krijgt je advocaat of rechtshulpverlener zelf de beschikking over medische stukken. In alle gevallen behandelen we medische informatie vertrouwelijk en leggen we dit voor aan de medisch adviseur als we advies nodig hebben.

In sommige zaken heeft een werkgever medisch bewijs nodig over een medewerker. Bijvoorbeeld als een werkgever loon heeft doorbetaald en daarvoor schadevergoeding kan vragen bij een aansprakelijke partij. In die gevallen krijgt de werkgever niet zelf de medische informatie. Als SRK een werkgever bijstaat, beoordeelt de medisch adviseur van SRK de medische gegevens. De werkgever krijgt wel informatie over de haalbaarheid van de zaak maar niet over de medische achtergrond hiervan.

In alle zaken geldt dat je advocaat of rechtshulpverlener je altijd op de hoogte houdt van wat er gebeurt met je medische informatie.

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ANDEREN DAN KLANTEN

In veel zaken verwerken we ook gegevens van derden, zoals getuigen of familieleden, een tegenpartij die bij het geschil betrokken was of een deskundige. Vaak is een derde actief betrokken en weet hij of zij dat SRK persoonsgegevens verwerkt. Dat is bijvoorbeeld het geval als een getuige een verklaring aflegt of als een familielid helpt bij de zaak.

Soms verwerken we ook gegevens zonder dat degene dat zelf weet. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als namen van getuigen zijn opgenomen in een proces-verbaal of als namen van collega’s worden vermeld in een arbeidsrechtelijk geschil. Deze gegevens zijn soms niet nodig of pas later nodig als bijvoorbeeld bewijs moet worden geleverd. Tot die tijd bewaren we zulke gegevens alleen.

Dit soort persoonsgegevens mogen door SRK worden verwerkt als dat in het belang van de klant is. Als het om bijzondere persoonsgegevens gaat - zoals medische gegevens - mag dat als dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering van onze klanten.

In de meeste gevallen weet een betrokken derde (een klant, een expert, een tegenpartij, een advocaat waarmee SRK samenwerkt e.d.) dat SRK zijn of haar persoonsgegevens verwerkt. Er is dan contact in het kader van de dossierbehandeling en er is ook bekend wat daarvan het doel is.

Als iemand niet weet dat SRK persoonsgegevens van hem of haar verwerkt, is dat omdat het niet in het belang is van de klant om die informatie te delen. In dat geval valt die informatie onder het beroepsgeheim van de advocaten, de rechtshulpverleners en de overige medewerkers van SRK.

5. MISBRUIK, FRAUDE EN ONTOELAATBAAR GEDRAG

SRK verwerkt ook persoonsgegevens om misbruik, fraude en ontoelaatbaar gedrag - zoals het dreigen met of uitoefenen van (verbaal) geweld - te voorkomen en te bestrijden.

Gegevens kunnen in het bijzonder worden verwerkt om gebeurtenissen te analyseren, om feiten vast te leggen of om schade of nadeel voor SRK, betrokkenen of derden te voorkomen.

Als een gebeurtenis leidt tot een verstoorde samenwerking of onvoldoende vertrouwen kan het zijn dat SRK je niet verder zal helpen. In dat geval laat SRK dat natuurlijk aan je weten.

6. BEDRIJFSVOERING

Voor onze bedrijfsvoering verwerken we persoonsgegevens via systemen en software. Je gegevens worden dan wel gedeeld maar niet met het doel hier inhoudelijk kennis van te nemen. Het doel is in die gevallen bijvoorbeeld het opslaan, bewaren en toegankelijk maken van alle informatie en documenten in de vorm van een (digitaal) dossier.

Daarnaast analyseren we bij SRK gegevens voor kwaliteitszorg en andere analyses die betrekking hebben op de klantvraag, klachten, de dienstverlening, kosten, beveiliging, het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van de website etc.

Als we voor onze bedrijfsvoering derden inschakelen, spreekt SRK met hen dezelfde eisen af als de eisen die we aan onze eigen medewerkers stellen.

7. WIE HEBBEN ER INZAGE IN MIJN GEGEVENS?

De medewerkers van SRK en derden die we inschakelen als verwerker kunnen inzage hebben in je gegevens. Dit alleen voor zover dat nodig is voor het uitoefenen van hun functie. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die SRK met hen gesloten heeft, de gedragsregels voor advocaten of de kwaliteitscode rechtsbijstand.

8. WAAR ZIJN MIJN GEGEVENS?

SRK en zijn verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Deze informatie kun je op elk moment opvragen bij SRK.

9. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

SRK bewaart je gegevens voor de tijd dat SRK bezig is met je zaak. Nadat je zaak is afgerond, bewaart SRK je gegevens zeven jaar. Deze termijn is gebaseerd op wettelijke verplichtingen die erop toezien dat SRK in staat is zich te verantwoorden voor de manier waarop SRK je zaak heeft behandeld en de kosten die daarbij zijn gemaakt. In sommige gevallen kan SRK of jij een belang hebben bij het langer bewaren van de gegevens. Bijvoorbeeld als de gegevens later voor jou of SRK van belang kunnen zijn in een juridisch geschil.

Een beperkte set van gegevens bewaren we langer om te kunnen bepalen of er sprake is van tegengestelde belangen.

10. BEVEILIGING GEGEVENS

SRK treft zowel fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen voor de beveiliging van je gegevens zodat de kans op verlies, vernietiging of beschadiging zo klein mogelijk is en ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van je gegevens voorkomen kan worden.

De website van SRK hanteert een beveiligde https-verbinding. Dit houdt in dat informatie wordt versleuteld zodat alleen de afzender en de ontvanger die informatie kunnen lezen. De webpagina’s waarop je je gegevens invult, zijn beveiligd door een SSL-certificaat. Op die manier kunnen derden niet meelezen.

SRK zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan je melden als dat aan de orde is. SRK verleent volledige medewerking aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens als dit soort beveiligingsincidenten of datalekken plaatsvinden.

11. JE PRIVACYRECHTEN

De AVG geeft je het recht op (1) inzage van uw gegevens, (2) rectificatie (aanpassing of aanvulling) of verwijdering van je gegevens of (3) beperking van de desbetreffende verwerking.

Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van je gegevens. Ook heb je het recht op dataportabiliteit: het recht om je gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor het doorgeven aan een andere organisatie.

Als je wil weten welke persoonsgegevens SRK verwerkt, kun je een inzageverzoek doen. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

SRK kan niet aan ieder inzageverzoek voldoen. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat SRK geen informatie uit dossiers kan verstrekken aan derden of tegenpartijen.

Voor verzoeken om gegevens te verwijderen geldt dat SRK zulke verzoeken moet afwegen tegen wettelijke (bewaar)plichten en andere belangen.

Al je rechten kun je uitoefenen door een verzoek te sturen naar:
SRK Rechtsbijstand, t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Oude Middenweg 17
2419 AC Den Haag
Dit kan ook per e-mail via compliance@srkgroep.nl.

De functionaris gegevensbescherming neemt dan binnen vijf werkdagen contact met je op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jouzelf is gedaan kan SRK vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of rijbewijs. Maak in dat geval je pasfoto en je burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen.

12. UITSCHRIJVEN

Je kunt je altijd uitschrijven voor de commerciële e-mails en nieuwsbrieven van SRK.

13. VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN OVER DE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS

SRK vindt een zorgvuldige en gedegen verwerking van persoonsgegevens belangrijk. Vragen, opmerkingen en klachten over dit onderwerp vormen voor ons een belangrijke bron voor verbetering.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, dan kun je die sturen aan onze functionaris gegevensbescherming via het e-mailadres: compliance@srkgroep.nl.

Daarnaast heb je het recht om bij ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun contactgegevens vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

14. CONTACTGEGEVENS SRK

Hieronder vind je het bezoek- en postadres van SRK en overige gegevens. Je kunt op elke gewenste manier contact met ons opnemen.

Functionaris gegevensbescherming:
Mr. J.B. ter Horst
compliance@srkgroep.nl

Adres SRK Rechtsbijstand:
Oude Middenweg 17
2419 AC Den Haag

Overige gegevens:
KvK: 75242060

i: www.srkrechtstbijstand.nl.

15. AANPASSINGEN PRIVACYSTATEMENT

SRK behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. De wijzigingen zullen in dat geval op de website gepubliceerd worden. SRK raadt je daarom aan dit privacystatement regelmatig te lezen.

Versie juli 2022