De op deze website afgebeelde gegevens - zoals teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s en waren- en dienstmerken - zijn eigendom van of in licentie bij SRK Rechtsbijstand. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele manier over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. De gebruikers van de website hebben geen toestemming om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, tenzij SRK Rechtsbijstand daar uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming voor geeft.