De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij SRK Rechtsbijstand, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele manier over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. De gebruiker van de website heeft geen toestemming om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, tenzij daar uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SRK Rechtsbijstand voor is gegeven.